Vídeos dels plens de l’ajuntament de Novetlè

Ple del 19 de gener de 2016 – Ajuntament de Novetlè

Ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes anteriors.
2.- Resolucions d’alcaldia.
3.- Aprovació del pressupost general junt a les bases d’execució, i la plantilla de personal, per a l’exercici 2016.
4.- Mocions dels grups polítics municipals.
5.- Precs i preguntes.

Ple del 29 de desembre de 2015 – Ajuntament de Novetlè

Ordre del dia:
1.- Acord sobre la dissolució de la societat “Promoció Econòmica de Novetlè, S.A.”

Ple del 22 d’octubre de 2015 – Ajuntament de Novetlè

Ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes anteriors.
2.- Resolucions d’alcaldia
3.- Donar comptes d’assumptes oficials, i donar compte, si escau, de participació en òrgans supramunicipals per part dels regidors/es representants en els mateixos.
4.- Proposta de l’alcaldia de modificació article 7 (tipus de gravamen i quota), de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre bens inmobles de naturalesa urbana.
5.- Mocions dels grups polítics municipals.
6.- Precs i preguntes.